hegesztek.hu
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Általános rendelkezések

Az internetes webáruház szolgáltatója (a továbbiakban:
Szolgáltató) adatai:

Adatkezelési szabályzat– Farkas László Egyéni Vállalkozó – hegesztek.hu
I. Az adatkezelő (Szolgáltató)
A Szolgáltató neve:Farkas László Egyéni Vállalkozó
Üzembentartó:Farkas László  Egyéni Vállalkozó
Székhelye és postai címe:2030 Érd, Cankó utca 43/a..
Nyilvántartási szám:
Adószáma:58707249-1-33
E-mail címe:info@hegesztek.hu
Honlapjának címe:www.hegesztek.hu
Telefonos ügyfélszolgálat:+36307574475

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes
kereskedelmi rendszert használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban:
Vásárló) között a honlapon megjelölt ruházati termékek megvásárlására vonatkozó
szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a felek között keletkező
jogokat és kötelezettségeket.

 2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a
továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban különböző hegesztéstechnikai termékek
megvásárlásának elősegítésére.

Amennyiben egyes termékek értékesítésére vonatkozó
szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

 A Szolgáltató jogosult a saját weblapján ruházati termékek
értékesítésén túlmenően más szolgáltatásokat is nyújtani, más termékeket is
értékesíteni.

3. A Rendszer útján a Vásárló megbízást ad a
Szolgáltató részére, hogy az internetes weboldalon ruházati terméket elküldje neki a szállítási feltételek*-hez megfelelő módon.

4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket,
amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat és
termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes
személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló
arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vásárló a “i
k” gomb megnyomásával fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés
feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a
Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen
az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve
kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevétele során megadott
személyes adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési
tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

 6. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra,
így kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a szerződés létrejöttét a
Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják,
amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban
meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre
vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki
visszaigazolása illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli
szerződést. A létrejött szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de
gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban
meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint
lehetővé tett – megőrzéséről.

7. A Szolgáltató alvállalkozót megbízhat.

 8. A szerződés magyar nyelven jön létre.

 9. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, és
Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et
egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a
weboldalon való közzététele útján értesíti.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a
szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a
szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az
alábbi adatokról. Kérjük a Vásárlókat, hogy a termék megrendelése előtt ezeket
az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a
jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”)!

a) A termék lényeges tulajdonságai megtalálhatók a
Rendszer adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen
elérhető termékekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként
fizetendő ÁFÁ-), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban.
A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését
a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos
termékek). A Vásárló weblapján regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.

b) A Szolgáltató neve és adatai az I. pontban
találhatók.

c) A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban
megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

d) A szerződés szerinti termékért illetve
szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó
teljes összegét a vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve
a bruttó összeget. Az itt feltüntetett bruttó árakon tartalmazza a szállítási
költséget, a további költségeket együttesen.

e) A d) pontban megjelölt díjon kívül a Vásárlónak
további költsége nem merül fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy
átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott
vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz
(mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet
stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a
speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni
előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat
számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem
alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval
megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak,
az esetleges ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan
egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak
kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a
Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának
díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg.
A kiválasztott fizetési módok (pl. PayPal) további
költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az
ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A
panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja
tartalmazza. A rendelés menete a IV. pontban szerepel.

 i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási
jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a
jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák. 

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló
információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít,
amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt
a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

l) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és
1. melléklete részletezi.

m) A Szolgáltató az info@hegesztek.hu e-mail címen
ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére.

n) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti
magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

o) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés
határozott időre jön létre, időtartama a termék megérkezéséig tart.

p) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem
alakul át.

r) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az
ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

s) A Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi
biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi
intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.
Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tárolja a Szolgáltató a
szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a
megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes
adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel
való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban
tárolja a Szolgáltató. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással
vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ
a Szolgáltató.

v) A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei. Az
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással
megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú
hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal
elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a
fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá
a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy
(fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető
testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége
esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony
és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a
fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető
jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető
testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független
testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:
Pest Megyei Békéltető Testület, székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II.
em. 240. 

x) A szolgáltató alanyi adómentes, így a termékek ára 0% áfát tartalmaz.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel
rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói
jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van –
úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe
vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform
elérhető az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a
Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan
vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a termékekkel történő
bármilyen visszaélés esetén.

 2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a
felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon
keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban.
A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató
ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a
biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a
felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó
károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak
megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja
felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy
e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató illetve a Szervező a Vásárló
által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla
kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis
adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. 

4. A Szolgáltató a Vásárló adatait elsősorban
Vásárlóval kötött szerződés végrehajtása céljából kezeli.

5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak
lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket
kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a
vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a
Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem
kattintott a “Fizetés” gombra, mely fizetési kötelezettséget von maga után. Ezt
követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési
szolgáltató felületén történik.  

6. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé
válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és
nem minden egyes vásárlás során. A Szolgáltató Rendszerében való regisztrációt
a Vásárló, az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató által kiküldött e-mail
levélben szereplő linkre kattintva erősítheti meg. Az adatok regisztrációs célú
felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

7. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló
hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vásárló által a termék vásárlása során
megadott személyes adatokat továbbíthassa a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges más adatfeldolgozóknak, amelyek leírását az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

8. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával
kapcsolatban a Szolgáltató és az adatfeldolgozók az elvárható legnagyobb
gondossággal járnak el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló
támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót és az
adatfeldolgozókat felelősség nem terheli.

9. A Vásárló vállalja, hogy a rendelés teljesítéséhez
adatai továbbításra kerülnek az általa kiválasztott szállítási mód végrehajtójához.

IV. Az internetes vásárlás menete, feldolgozása,
teljesítése

 1. A vásárlás menete
 2. A vásárlás regisztráció nélkül is végrehajtható.
 3. A Vásárló a Szolgáltató internetes
  felületén(hegesztek.hu) kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméket.
 4. A Vásárló beállítja a darabszámot, majd a
  ,,Kosárba teszem” gomb megnyomásával kosárba helyezi a terméket. *A PayPal Buy
  Now gomb megnyomásával a Vásárló automatikusan átirányításra kerül a PayPal
  internetes felületére, melyen keresztül azonnal kifizetheti a terméket, megadhatja
  szállítási címét, az ott szereplő Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.
 5. A Vásárló a jobb oldalról felugró kosár
  felületen eldöntheti, hogy a Kosár oldalon keresztül módosítana a Kosár
  tartalmán, majd azt követően eldöntheti, hogy tovább vásárol, vagy azonnal a Fizetés
  oldalra kattint, ahol megadhatja a szállítási adatait.
 6. A Vásárló megadja a számlázási címét,
  melynek alapján a rendszer továbbítja a megvásárolni kívánt ruházati terméket.
 7. Amennyiben a webáruházban hiba vagy
  hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a
  korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal
  tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer
  megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél
  elálljon a szerződéstől.
 8. A fizetendő végösszeg a megrendelés leadását
  követően megjelenítésre kerül, továbbá a megadott email címre küldött
  visszaigazoló levél alapján ellenőrizhető. A számla elektronikus úton kerül kézbesítésre a rendeléskor használt email címre.
 9. A vásárlás teljesítése, feldolgozása

1) A megrendelések feldolgozása ügyfélszolgálati
időben történik. Rendelések leadására feldolgozási időn kívül is van lehetőség,
a már korábban említett időponton kívül leadott rendelések a következő
munkanapon kerülnek feldolgozásra.

2) Általános teljesítési határidő a feladástól számított
4 munkanap. Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak
meg, Szolgáltató Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn
belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való
megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti
teljesítésre.

4) A Vásárló pénzvisszafizetést igényelhet 20
munkanapot követően meg nem érkezett termék esetén.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételárat a weboldalon feltüntetett összegben a
Vásárló a weblapon megjelölt fizetési mód szerint fizeti meg. A fizetés csak a
weboldalon megjelölt módon lehetséges

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért
a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató
a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából
fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A weboldalon feltüntetett árak tartalmazzák a
termék árát.

5. A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót
megrendelésre. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja a kiválasztott terméket
megrendelni, akkor azt a kosarából bármikor törölheti, vagy akár az egész kosár
tartalmát is törölheti.

6. Fizetés nélküli rendelésre nincs lehetőség. 

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban a számlákat pedig elektronikus formában, a Szolgáltató billingo.hu fiókjában őrzi meg.

VI. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt
bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló indoklás nélkül
elállhat a vásárlástól a 2. és 3. pontban foglaltak szerint.

2. Amennyiben a Szolgáltató még nem postázta a
terméket, banki átutaláskor/PayPalos fizetéskor elállás esetén a Szolgáltató 24
órán belül visszautalja a Vásárló által kifizetett összeget a Vásárló által
megadott bankszámlaszámra. Ha a Vásárló nem közli 5 munkanapon belül a
bankszámlaszámát a Szolgáltatóval, postai utalvánnyal kerül visszaküldésre az összeg,
ennek díja a Vásárlót terheli.  Utánvétes
fizetéskor a még nem feladott csomagok elállása esetén a rendelés törlésre
kerül.

3. Amennyiben a szolgáltató elküldte a terméket, abban
az esetben elállsára csak átvételt követően van lehetőség. 14 napon belül
a Vásárló a mellékletek között szereplő elállási jognyilatkozattal bármikor
visszaküldheti a terméket. A visszaküldés során felmerülő egyéb
költségek(például postaköltség) a Vásárlót terhelik. A termék megérkezését követően
a Szolgáltató 3 munkanapon belül visszautalja a termék árát, valamint
szállítási költségét. Amennyiben a Vásárló 5 munkanapon belül nem küldi meg az
utalási adatait, ahova a Szolgáltató visszautalja az elálláskor keletkezett
összeget, a Szolgáltató a 2. pont alapján jár el.. A szolgáltatási díj
visszafizetésére csak az esetben van lehetőség, ha a termék eredeti
csomagolásában, sértetlenül megérkezik a beszállító részére. Szolgáltató nem
vállal felelősséget azért, ha a Vásárló hibájából a termék nem érkezik meg
hozzá.

4. Elállási, felmondási jog alóli kivételek:

a) A ruházati termék már használva volt

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

1. Kellékszavatosság

 a) Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági
jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a
vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.

b) Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági
igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági
igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek
közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha
a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy
– végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági
jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

c) Milyen határidőben érvényesítheti Ön
kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait már nem érvényesítheti.

d) Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

e) Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai
érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

a) Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági
jogával?

 Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön –
választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.

b) Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági
igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás
termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

c) Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

d) Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági
igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.

e) Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel
érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog
gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

f) A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében
gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a
forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági
előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő
egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A
termékcsere által bekövetkező költségek, a gyártó és a Vásárló közötti
megegyezés alapján kerül kifizetésre, nem a Szolgáltatót terheli.

VIII. A szolgáltatás korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet
sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes
tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem
garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan
működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz és a weblaphoz való hozzáférés
folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Rendszer vagy a weblap
karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást
részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás
vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató, mint az informatikai Rendszer
szolgáltatója csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal
okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási
tranzakció értékét.

4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem
felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával
történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan
kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes
tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A weblapon megjelenő védjegyek a Szolgáltató,
illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket
a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása
nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik,
és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok
szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót,
illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és
egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes
írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a nem használhatják, nem
másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban
közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és
ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot
szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a
Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a
weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására,
közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért
bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. A panaszkezelés módja

1. A szolgáltatás folyamatával kapcsolatos
panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató végzi. A panaszkezelési feladatok
elvégzése nem jelenti azt, hogy a vásárlói igények jogossága esetén a
felelősség a Szolgáltatót terhelné. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés
helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe,
internetes címe az I. pontban található.

2. A Vásárló a jelen ÁSZF-ben részletezett
szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát írásban közölheti a
Szolgáltatóval.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését
követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak
megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító
álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a
Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató
székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási
tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató
szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális
ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes
időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő,
vásárlóvédelmi referens stb.).

XI. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe
venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta
volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült,
értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog
szabályai az irányadók.

1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

“Címzett: Farkas László egyéni vállalkozó

info@hegesztek.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy
gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az termék megnevezése:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett
nyilatkozat esetén)

Kelt”

2. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

1. Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön részére nem olyan termék érkezik, mint
amit az elektronikus rendszeren keresztül megrendelt, úgy 14 napon belül
jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási
határidő a termék kézbesítésétől számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván,
elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el
(például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1.-2. pontban megjelölt címre, email:info@hegesztek.hu. Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú
mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön
határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de
legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon
belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A
visszatérítés során az ÁSZF-ben megjelölt fizetési módot alkalmazunk.

Terméket az ÁSZF-ben meghatározott módon meg kell
küldeni a Szolgáltatónak. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a Szolgáltatóhoz
nem érkezik meg a termék. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a
Vásárló viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
következett be.